Česta pitanja po radiohirurgiji

1 - Koje vrste talasa postoje?

Na raspolaganju su nam tri vrste talasa.

Potpuno filtriran talas za sečenje

Talasi za sečenje su najfiniji talasi, služe za sečenje i obezbeđuju najbrži proces zarastanja. Ovi talasi daju bolji rezultat nego kada se to radi sa skalpelom.

HF talasi razvijaju najnižu bočnu toplotu, najmanje oštećuju susedno tkivo i na ovaj način ispariće samo nekoliko slojevia ćelija. Sečenje ovim talasima ne oštećuje tkivo, tako da se ono može poslati na patohistološku verifikaciju.

Potpuno izmenjen talas za sečenje

Potpuno izmenjen talas ujedno seče i dovodi do koagulacije bez toga da uzrokuje nekrotične promene na tkivu. Ovi talasi proizvode neznatno veću bočnu toplotu od potpuno filtriranog talasa, više ćelijskih slojeva će ispariti.

Talas proizvodi čisti rez sa istovremenom koagulacijom duž linije sečenja. Koagulacija je tako dobra i blaga da je vidljiv samo beličast sloj koaguluma, koji nema uticaja na zarastanje rane i nestaće u toku procesa zarastanja.

Monopolar talasi (parcijalno izmenjen talas)

Parcijalno izmenjeni talas je isključivo svrsishodan za hemostazu i ima samo malu sposobnost sečenja. Neposredna hemostaza se ostvaruje preko jedne elektrode (lopta ili deblja igla), posredna hemostaza preko spone ili male pincete, ili dvopolna preko dvopolnih pinceta.

HF1 Surg® ima 2 vrste ovih talasa: za stalnu i za pulsnu koagulaciju. Pulsna koagulacija je čest izbor pri zaustavljanju krvarenja. Za vreme ovog procesa visoka snaga je primenjena za zatvaranje krvnog suda i za određeno vreme (podešljivo od 0,05 za 0,45 sec), uzrokujući jednu imedijatnu protein precipitaciju koja zatvara ("zavari") taj krvni sud. Za razliku od nekrotčnog zatvaranja suda, "zavareni" sud se verovatno neće opet otvoriti.

2 - Da li je moguće dobiti električni udar kada se radi sa HF aparatom?

Apsolutno ne! Međutim, opekotina je moguća ako vi dodirnete jedan nezaštićen metalni instrument sa jednom aktivnom elektrodom dok ste u fizičkom kontaktu sa pacijentom. Visoko frekventni talasi traže mesto sa najnižim otporom, i u ovom slučaju provođenje talasa se odvija pomoću metalnog instrumenta i vašeg tela.

3 - Kako i gde treba da bude locirana neutralna elektroda?

Ako je doktorska stolica uzemljena (u stomatološkoj ordinaciji), moguće je raditi i bez neutralne elektrode.

4 - Koja je razlika između monopolarne i bipolarne koagulacije?

Monopolarna elektroda ima aktivan vrh (lopta) preko koje talasi izlaze sa elektrode i ulaze u tkivo. Provođenje talasa obavlja se pomoću neutralane elektrode.

Bipolarne elektrode imaju dva vrha koji se odjednom aktiviraju, tako da se energetski tokovi naizmenično kreću od jednog vrha ka drugom. Iz tog razloga neutralna elektroda nije potrebna za vreme bipolarne hemostaza. Elektrode predstavljaju jedan pol, a neutralna elektroda apsorbuje talase kao antena i vraća ih u aparat.

5 - Šta je visoka frekvencija?

High Frekvency je električna struja koja nastaje u HF1 Surg® sa učestalošću od 1,2 MHz (1.200.000 oscilacija u sec.). Ova energija koncentriše se na vrhu elektrode. Kada elektroda dođe u kontakt sa tkivom, ćelijska tečnost se proširi, ćelija eksplodira i ispari, i kao posledicu toga imamo sečenje ili koagulaciono dejstvo.

Svi aparati koji rade u Megahercnom opsegu vrše sečenje i daju koagulacioni efekat, uz preventivno dejstvo koje se ogleda u tome što neće doći do termičkog oštećenja u susednom tkivu, jer elektroda služi samo kao konduktor i nema zagrevanja.

6 - Šta je visoko frekventna hirurgija?

Visoko frekventna hirurgija koristi visoko frekventnu energiju za sečenje, za sečenje uz istovremenu koagulaciju, kao i za koagulacioine procedure na ljudskom tkivu.

7 - Za koji tip hirurških procedura može da se upotrbi HF Surg?

HF1 Surg može da se upotrebi svuda gde bi smo mogli da koristimo i skalpel. Ovakve operacije mogu biti izvedene bez tenzije, pritiska, što sprečava klizanje tkiva. HF1 je svrsishodan kod bilo kog tipa procedure, naročito kada su potrebni vrlo precizni rezovi i incizije i ako se očekuje malo ili veće krvarenje.

Velika prednost kod korišćenja HF hirurgije je prevencija infekcije (što je čest slučaj kad se koristi skalpel), kao rezultat apsolutne sterilnosti reza duž linije sečenja.

Niste našli odgovor koji vam treba? Postavite nam Vaše pitanje
Scroll to top